В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които КТ ЕООД събира, съхранява и използва информация за отделни лица, които посещават уебсайтa kt-bikeshop.com.

Бихме искали да Ви информираме, че сме предприели необходимите мерки за законосъобразно, справедливо и прозрачно обработване на личните Ви данни.

Настоящата Информация обяснява целите и правните основания за обработка на личните Ви данни.

Моля, прочетете внимателно настоящата Информация, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент или друга заинтересована страна.

Независимо от целите и основанията за обработка на Вашите лични данни, ние ще се отнасяме с тях с еднаква грижа. Настоящата Информация съдържа Вашите права и средства за защита в съответствие с приложимото право.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Ползвайки уебсайтa на КТ ЕООД и услугите, които предлагаме, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация, съгласно изложеното в настоящата политика за поверителност. Вие също така потвърждавате, че КТ ЕООД може периодично, по своя преценка и без предизвестие, да изменя, допълва или отменя или по друг начин да актуализира настоящата политика за поверителност. Ние във всеки един момент ще боравим с Вашата лична информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането й.

Ние ще публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана.

КТ ЕООД “ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме Лични данни от Вас.

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование:

КТ ЕООД;
ЕИК/БУЛСТАТ: 123754341;

Седалище и адрес на управление:
гр. Стара Загора, ул. „Майор Т. Кавалджиев“170, ап.9;

Адрес за кореспонденция:
гр. Стара Загора, ул. „Майор Т. Кавалджиев“ 170, вх.0, ап.9;

E-mail: ktbikes@hotmail.com

Телефон:
042254016;
0888273805;

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg;

КТ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

III. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

КТ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като посетител на сайта на КТ ЕООД и като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на КТ ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо КТ ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на КТ ЕООД.

IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност, като си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закон, или е в помощ на правно или наказателно разследване.

V. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да посещавате, разглеждате и информирате за услугите на уеб сайта kt-bikeshop.com не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте.

При обработването и съхранението на личните данни, КТ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите;
 • изпълнение на задълженията си към Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

VI. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА КТ ЕООД?

Личните данни са информация за идентифициран или идентифицируем човек. Личните данни са например име и фамилия, имейл адрес или телефонен номер. По отношение на използването на нашия уеб сайт, ние различаваме такива категории лични данни, като например IP-адрес на потребителя, информация за предишната дейност на потребителя, информация, събрана чрез \“бисквитки\“ и други подобни технологии. Ако \“бисквитката\“ не съдържа лични данни, но е възможно да се събере информация от този файл с друга получена от Вас информация, т.е. ако е възможно да бъдете идентифицирани – тези \“бисквитки\“ също са обект на защитата на личните данни.

При влизане в нашия уебсайт КТ ЕООД събира данни за използвания IP адрес. IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора- чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.

Целта, за която се събират данните е подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

КТ ЕООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

КТ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

VII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите лични данни ще бъдат обработвани, в случай на обработка на лични данни, въз основа на съгласие, докато то не бъде оттеглено. Личните данни ще бъдат обработвани и за периода, необходим за постигане на посочените по-горе цели, а след този период до момента на предписване на всякакви претенции или до изтичане на задълженията за съхранение на данни, произтичащи от разпоредбите на закона. Ако обработването на Вашите данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.

VIII. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ С…ЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Неразкриване на Лични данни:

Ние няма да продаваме, споделяме или да предаваме по друг начин Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от КТ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма, която можем да Ви предоставим на база изпратено към нас искане от Вас или чрез искане в свободен текст.

КТ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп, коригиране и възражение:

При всяко обработване на Лични данни, ние вземаме мерки, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Вие имате право да изискате и получите от КТ ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

КТ ЕООД Ви предоставя, при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“):

Вие имате правото да поискате от КТ ЕООД изтриване на свързаните с Васлични данни, а КТ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо КТ ЕООД;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

КТ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес;
 • За целите на архивирането или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане, изпратено до КТ ЕООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред КТ ЕООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация. КТ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на получаване на информация:

Вие можете да поискате от КТ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. КТ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение:

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от КТ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни:

Ако КТ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

КТ ЕООД не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 • Е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни:

За извършване на определени дейности след подадена заявка от Ваша страна, включително, но не само и за целите на счетоводното обслужване на дейността, КТ ЕООД предава необходимата информация към съответния обработващ лични данни. Обработващият лични данни се задължава да спазва стриктно настоящата Политика за поверителност и няма право да извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби:

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите и по начина, описани в настоящата Политика за конфиденциалност. Тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Когато възлагате на КТ ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугите, КТ ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни. В тези случаи КТ ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугите и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. КТ ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да се включват. КТ ЕООД няма роля и в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на КТ ЕООД в този случай се ограничава до 1) Съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) Предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Ако желаете да се свържете с нас относно използването от наша страна на личните Ви данни или за да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, ни пишете на адрес: ktbikes@hotmail.com.  В съобщението до нас посочете мястото на уебсайта или договора за услуга, където сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.